Ochrona borówki amerykańskiej


Ochrona naturalna

 

 

Polecany przez nas środek Huwa San TR 50

 

Ulotka Huwa San

 

Możliwości wykorzystania środka Huwa San TR 50 w uprawie roślin jagodowych

Huwa San TR 50, zawierający 50% nadtlenku wodoru stabilizowanego srebrem (0,036%) został dopuszczony do stosowania w Polsce jako środek do odkażania pomieszczeń, maszyn i narzędzi, materiału roślinnego oraz wody. Ponadto został dopuszczony do stosowania przez MRiRW jako stymulator rozwoju roślin, warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych.

Badania przeprowadzone przez Instytut Ochrony Roslin – PiB oraz IHARR-PIB Radzików wykazały, że środek w stężeniu 0,5%, naniesiony na powierzchnię bulw ziemniaków, powierzchnię metalową, drewnianą i betonową w ciągu 5 minut eliminuje Ralstonia solanacearum i Corynebacterium michiganensis subsp. michiganensis. Gatunki te, znajdujące się na liście patogenów kwarantannowych, są przyczyną odpowiednio pierścieniowej zgnilizny ziemniaka oraz raka bakteryjnego pomidorów.

Przytoczone wyniki z badań jak również dane z piśmiennictwa wskazują na Huwa-San TR-50 jako środek indukujący odporność roślin na chorobotwórcze bakterie, w tym obok już wymienionych na Pseudomonas spp., Xanthomonas i prawdopodobnie również na Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum. Biorąc pod uwagę fakt, że na liście środków dopuszczonych do stosowania do ochrony przed bakteriozami, obok preparatów opartych na miedzi (Miedzian), Huwa San TR 50 jest cennym uzupełnieniem, a jego szczególną zaletą, obok bezpośredniego oddziaływania na bakterie, jest również indukcja odporności na te czynniki chorobotwórcze. Swiadczą o tym wynik badań prof. J. Robaka z Instytutu Ogrodnictwa, który stwierdził, że opryskiwanie kapusty przeciwko Xanthomonas campestris i ogórków przed Pseudomonas lachrymans, chroniło rośliny w 70-90% przed tymi patogenami.

Firma Desio jest również właścicielem wyników badań nad przydatnością Huwa San TR 50 w ochronie jabłoni przed rakiem (Pseudomonas syringae). Badany środek, użyty 3-krotnie do opryskiwania drzew w dawce 1 l/ha powodował gojenie się zrakowaceń w około 80%.

Drugą, bardzo ważną cechą środka są jego regeneracyjne właściwości w leczeniu ran. Może to mieć zastosowanie po cięciu okulantów w szkółkach, sadzonek, krzewów i drzew na plantacjach i w sadach, a także w przypadku gradobicia czy gwałtownych burz, gdy dochodzi do uszkodzenia pędów. Ta właściwość środka została odnotowana w literaturze naukowej. Badacze stwierdzili bowiem, że po uszkodzeniu rośliny dochodzi do samoistnego, około 4-krotnego wzrostu poziomu nadtlenku wodoru, który kierowany jest do miejsca uszkodzenia. Według prof. Płażek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, tą aktywność środka można wzmocnić opryskując uszkodzone rośliny m.in. Huwa-San TR-50.

Przytoczono tu już przykład leczeniu zrakowaceń na pniach jabłoni, gdzie czynnikiem uszkadzającym były bakterie i ewentualnie grzyby z rodzajów Fusarium i Pezicula. Doświadczenie na jabłoniach ozdobnych, bardzo silnie uszkodzonych przez grad, a opryskanych 3-krotnie co 7 dni środkiem Huwa San wykazało, że już po 3 tygodniach rany na pędach zabliźniły się w około 70%. Są również dane z gospodarstw warzywniczych, gdzie grad uszkodził bardzo silnie nasadzenia kapusty głowiastej i porów i rośliny te, opryskane kilkukrotnie Huwa San w stęż. 0,2% bardzo szybko się zregenerowały.

Zaletą Huwa San TR 50 jest jego pozytywny wpływ na wzrost plonu, ale głównie jego wyrównanie. Około 12% wzrost plonu stwierdzono w przypadku kukurydzy już po 2-krotnej aplikacji Huwa San w stęż. 0,15% jak również w ziemniakach, gdzie środek zastosowano do zaprawienia bulw w stęż. 0,25%, obok wzrostu plonu bulw o 5 ton z ha powodował wyrównanie ich wielkości co jest szczególnie istotne w produkcji frytek czy płatków ziemniaczanych. Chyba najbardziej pozytywny wpływ na wzrost plonu i jego jakości stwierdzono w nasadzeniach papryki pod osłonami, gdzie Huwa San zastosowany 5-krotnie w stęż. 0,05% powodował wzrost plonu I wyboru o ok. 40%. Ten pozytywny efekt działania Huwa San na rośliny tłumaczy się wzrostem zawartości chlorofilu w liściach i szybsze tworzenie się korzeni, co rzutuje na znacznie lepsze plonowanie.

W produkcji drzewek owocowych 3-krotne ich opryskanie omawianym środkiem powodowało wzrost liczby pędów bocznych o ok. 12% i tworzenie się krótkopędów.

Na uwagę zasługuje również stosowanie środka do poprawy jakości i przedłużenia okresu konsumpcji owoców i warzyw. Przykłady z piśmiennictwa dotyczą owoców cytrusowych jabłek, winogron, pieczarek i papryki.

Czy istnieje możliwość wykorzystania Huwa San TR 50 w uprawie borówki jagody kamczackiej?

            Biorąc pod uwagę mechanizm działania środka, a więc wpływ na wzrost plonu i jego jakości, szybkie zabliźnianie się ran i regenerację uszkodzonych roślin, indukcja odporności roślin na niekorzystne warunki środowiska i patogeny środek można z powodzeniem stosować do:

-odkażania pomieszczeń, w tym obiektów pod folią, maszyn i narzędzi, pojemników (stęż. 2%), sadzonek zielnych i zdrewniałych (stęż. 0,1- 0,3%)

-przyśpieszenia ukorzeniania się sadzonek, a następnie ich szybszego wzrostu i lepszego krzewienia (stęż. 0,05-0,1% lub 0,5 do 1 l środka na ha)

-zabezpieczania uszkodzonych pędów po cięciu krzewów a także po zbiorze owoców ( środek w dawce 1 l/ha) przed takimi patogenami jak Godronia cassandrae, Botrytis cinerea, Colletotrichum gloeosporioides lub C. acutatum, Pestalotiopsis funerea

-w chłodne i wilgotne dni, gdy nie działają chemiczne środki ochrony z uwagi na niską temperaturę, stosowanie środka do opryskiwania w dawce 0,5 do 1 l/ha

-do zabezpieczenia owoców tuż po zbiorze przed szarą pleśnią lub/i antraknozą (0,5 do 1 l/ha).

-w uprawie roślin w tunelach foliowych, gdy wzrasta wilgotność względna powietrza i z uwagi na niską temperaturę nie działają inne środki

-przy podlewaniu i nawożeniu kropelkowym jako dodatek do wody (1 l na 25 m3 wody) w celu minimalizacji występowania glonów, szczególnie latem, oraz ewentualnych zarodników patogenów.

Badania przeprowadzone przez prof. G. Soikę z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wykazały możliwości stosowania Huwa San TR 50 do ograniczania populacji szkodników.

W przypadku pojawienia się mszycy szczeciowo-różanej wykonanie 2 opryskiwań co 7 dni środkiem w stężeniu 0,05% (o,5 l/ha) powodowało wyeliminowanie 90% mszyc już po 3 dniach od wykonania 1-wszego zabiegu.

W przypadku wystąpienia czerwców na żywotnikach wykonano 2 opryskiwania co 7 dni środkiem w stężeniach 0,05% i 0,1%. Skuteczność środka w eliminowaniu misecznika wzrastała osiągając poziom blisko 60% po 14 dniach od wykonania pierwszego opryskiwania.

Obserwacje wskazują na silne ograniczanie przez Huwa-San zagrożenia przez przędziorki i odstraszające oddziaływanie na ślimaki.

huwasan